Kućni red Terme Hagymatikum, Mako

Osnovna pravila

Ovaj Kućni red obuhvata pravila za sve zaposlene u Termi Hagymatikum, korisnike kupališta, spoljne saradnike kupališta, saradnike koji ugovorom pružaju usluge, nadalje sve osobe koje se nalaze na teritoriji Terme Hagymatikum.

Na teritoriji Terme, usluge, svaka osoba koristi na svoju odgovornost i rizik.

U cilju očuvanja zdravlja i fizičkog stanja Termu ne mogu posećivati osobe:

– Koje boluju od nekih zaraznih bolesti

– Sa bolestima želuca i creva

– Koje boluju od padavice ili nekog oblika grčenja

– Osobe sa patološkim lezijama velikih razmera ne smeju koristiti zajedničke prostorije za kupanje, ali mogu individualne kade.

– Pijani, drogirani ili osobe koje su bod dejstvom nekog opijata

– Na teritoriju Terme ZABRANJENO je uvoditi kućne ljubimce. Izuzeci su policijski psi ili psi koji pomažu slepim ili slabovidim osobama.

Deca mlađa od 14 godina mogu Termu posećivati samo uz pratnju odraslih. Nadzor dece, službenik Terme, obavlja samo na za ovu namenu obeleženu prostoriju – igraonica za decu.

Pružanje usluga Terme, posetiocima je omogućeno po redosledu pristizanja. Izuzeci su trudnice, osobe sa invaliditetom, i osobe koje samostalno ne mogu hodati.

Terma ima pravo da u cilju očuvanja kvaliteta usluga u skladu sa kapacitetima odredi broj posetioca koji se u isto vreme mogu nalaziti na teritoriji Terme.

Radno vreme

Radno vreme Terme Hagymatikum nalazi se na dobro vidljivom mestu na ulazima. O mogućnostima o pojedinim vrstama usluga gosti mogu da se informišu neposredno kod ulaza ili na recepciji Terme.

Gyógyfürdő Zrt, Mako kao operater Terme prihvata da tokom radnog vremena gostima obezbedi usluge po ceni navedenoj u cenovniku.

Informacije o uslugama i cenama usluga gosti mogu pronaći na dobro vidljivom mestu u neposrednoj blizini recepcije.

Za promenu prava usluge gosti se mogu obratiti isključivo na recepciji.

Deci mlađoj od 3 (tri) godine usluge Terme su besplatne. Za ostvarivanje ostalih pogodnosti potrebno je dostaviti na uvid ličnu kartu/dokument.

Operater ima pravo da pozivajući se na vanredne meteorološke uslove ili tehničke probleme promeni radno vreme. Informacije vezane za ove promene operater će na najefikasniji način predočiti gostima.

Pojedine usluge se ostvaruju uz elektronske identifikatore koji se dobijaju na recepciji, odnosno blagajni. Pojedine usluge ostvaruju se uz prethodnu najavu.

Odsek za lečenje odnosno usluge koje su delimično podržane od Osiguravajućeg Zavoda (OEP) omogućene su isključivo radnim danima izuzev bazena sa lekovitom vodom koji se može koristiti i vikendom.

Na posebne usluge (rentiranje, razglas, itd.) se može pretplatiti isključivo uz posebne uslove operatera. Za rentirane rekvizite gost garantuje materijalno za slučaj eventualno nastale štete.

Radno vreme i pravila pojedinih uslužnih odeljenja označena su na dobro vidljivom mesto, ponegde obeležena i piktogramom. Za nepridržavanje pravila, odnosno štetu ili ozledu nastalu usled toga Terma ne snosi odgovornost.

U skladu sa odredbama inspekcijskih organa o funkcionisanju objekta, održavanja nivoa kupališta, u cilju opuštanja i odmora gostiju od svih se očekuje pridržavanje sledećih pravila:

– Na teritoriji Terme pušenje je dozvoljeno samo na obeleženim mestima;

– Na celoj teritoriji Terme je ZABRANJENO bacanje smeća;

– ZABRANJENO je konzumiranje alkoholni pića na teritoriji kupališta odnosno svlačionica;

– Pre korišćenja bazena obavezno je tuširanje, pranje nogu.

– Za bebe i malu decu obavezujuće je korišćenje za ovu namenu razvijene pelene za kupanje.

– U bazenima je omogućeno kupanje za uzrast koji je obeležen kraj svakog bazena

– ZABRANJENO je unositi u bazene bilo koje izvore zagađenja;

– U bazene je ZABRANJENO unositi predmete koji mogu biti izvor nekih povreda.

– Za predmete namenjene opštoj upotrebi a koje su smeštene na teritoriji objekta, gosti duguju odgovornost.

– Na teritoriji Terme ZABRANJENO je ponašanje koje šteti ugledu ustanove.

Korišćenje javnih kupališta

Informacije vezane za uslove korišćenja bazena gosti mogu da se informišu na recepcijama, odnosno blagajni.

Deca mlađa od 14 godina koja ne umeju plivati bazene mogu koristiti samo uz nadzor odrasle osobe.

Deca mlađa od 14 godina bazene za lečenja mogu koristiti samo uz lekarski uput.

Kod bazena čija dubina prelazi 1,2m dežura službeno lice koje je zaduženo i za očuvanje čistoće i reda u krugu koji nadzire.

Bazen za plivanje mogu koristi samo gosti koji umeju plivati.

Bazen za plivanje i bazen avanture gosti mogu koristiti na sopstveni rizik.

Obuka za plivače, odnosno treninzi u bazenima se obavljaju po prethodnoj najavi u bazenu koji je za to namenjen, za posetioce uz prethodno kupljenu ulaznicu (propusnicu za plivače, ugovor).

Pre korišćenja bazena obavezno je prethodno tuširanje.

Temperatura vode odnosno informacije vezane za korišćenje pojedinih bazene nalaze se na tablama pored svakog bazena.

Čuvanje vrednosti; Obezbeđenje vrednosti; Nađeni predmeti

U cilju čuvanja vrednosti posetilaca Terme (vredni predmeti, lične vrednosti, itd.) Terma pruža uslugu čuvanja vrednosti. Gosti kojima je potrebna ova vrsta usluge mogu da se informišu na recepciji, blagajni

Uz kupljenu propusnicu gostima je obezbeđeno korišćenje ormara za presvlačenje.

Ustanova preuzima odgovornost samo za vrednosti koje su predate na čuvanje.

Informaciju vezanu za izgubljene stvari gosti mogu dobiti na recepciji.

Ustanova nađene stvari čuva 4 nedelje. U zavisnosti od namene nakon ovog perioda ustanova nađene stvari daruje u dobrotvorne svrhe.

Eventualne primedbe vezane za kupalište, za rad kupališta

Gosti kupališta imaju pravo da komentarišu način i kvalitet usluga, odnosno osobe koje vrše uslugu, štetu koju je pretrpeo ili eventualni nedostatak.

Primedbe se mogu upisati u knjigu utisaka na recepciji, knjizi gostiju u predvorju, odnosno lično kod nekog od poslovođa.

Pružanje prve pomoći

U toku radnog vremena patrolira osoblje koje je obučeno za pružane prve pomoći.

U slučaju nesreće, ozlede, ili mučnine potrebno je obavestiti najbliže osoblje ustanove. Nakon uočenog zdravstvenog problema, osoblje će preuzeti adekvatne korake u rešavanju istog. Počeće sa davanjem prve pomoći, obavestiti nadređene, zatražiti dalju pomoć itd. Osoblje je u obavezi da sve učini kako bi umanjili nelagodnosti izazvane povredom

U Termi postoji više pogodnih prostorija sa aparatima i instrumentima koje su formirane za pružanje prve pomoći.

Operater Terme će nakon nesreće sačiniti zapisnik koji će potpisati ozleđeni i po mogućnosti očevici.

Prostorija za pružanje prve pomoći nalazi se u prostoriji bazena avanture odnosno bazena za obuku. Na recepcijama se nalazi sanduče za prvu pomoć.

Kvalitet vode, sastav vode, pregled higijene

Terma kojom poslovodi Gyógyfürdő Zrt. Mako zadovoljava sve propise i zahteve koji su propisani za njeno funkcionisanje

U slučaju nastanka propusta prilikom inspekcijskih kontrola iste se koriguju, a o izvršenoj korekciji obaveštava nadležne institucije.

Operater kvalitet voda proverava sa akreditovanom laboratorijom, i po propisima domak recepcije o tome obaveštava posetioce.

Posetioci kupališta su u svakom slučaju u obavezi da čuvaju kvalitet vode, odnosno da se pridržavaju higijenskih propisa

Pravilnik za fotografisanje ili snimanje video materijala

Na teritoriji Terme Hagymatikum, Bazena za obuku ili Parka sa bazenima postoji mogućnost sa snima video materijal ili slikaju fotografije. Uključene osobe na ovim snimcima, doprinose pripremi i korišćenju snimaka, i u kasnijem periodu ne mogu imati potraživanja vezano za iste.
Nema potrebe za doprinosom dotične osobe da se snimak načini ili načinjen snimak masovno i javno prikazuje.

Ostale odredbe

Osnovne odredbevezane za funkcionisanje kupališta nalaze se u pravilniku operatera Gyógyfürdő Zrt. Mako.

Odgovorne pozicije za pružanje usluga u Termi su (direktor, viši i operativni upravnici, smenovođa, sauna majstor, nadzornik kupališta, čuvar kupališta, portir, radnici u zdravstvu i recepcionari) i kao takve su odgovorne za zaštitu lica. Oni su odgovorni za pridržavanje propisima kućnog reda.

Ukoliko se posetilac ne pridržava Kućnog reda ili se nakon opomene ogluši, operater ima pravo da mu uskrati pružanje bolo koje usluge. Ukoliko operater vidi potrebu može zatražiti i pomoć službenog lica – policije.

Mako, 01. Maj 2017.

Gergely Gábor

Predsednik rukovodstva