A Hagymatikum Gyógyfürdő – Nyugi Bár&Bowling “Spanyol utazás” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2020. február

1. Jelen Játékszabályzat a Makói Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., adószám: 25430435-2-06, cg. szám: 06-10-000498) tulajdonában lévő Nyugi Bár & Bowling Facebook oldalon megrendezésre kerülő „Spanyol utazás nyereményjáték” játékának (a továbbiakban: a „Játék”) részvételi feltételeit tartalmazza. A Játék szervezője a Makói Gyógyfürdő Zrt. (a továbbiakban: a „Szervező”)

A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos folyamatos teljesítésű szerződésben foglalt egyes feladatokat a Szervező által megbízott PontIT Kft. (székhely: 6900 Makó, Maros u. 9.; Cégjegyzékszám: 06 09 018333) bonyolítja le (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. A Játék időtartama: 2020. február 10. – visszavonásig, vagy az első 10 egymás utáni strike legurításáig

Nyertes: Aki 10 egymás utáni strike-ot szabályosan legurít, mindezek után a hitelesség érdekében értesíti a Nyugi Bár & Bowling személyzetét, aki ellenőrzi a monitort, illetve a műszakvezető segítségével kamerán is ellenőrzik a játék szabályosságát.

Eredményhirdetés: A helyszínen, amikor megvan a nyertes, ezek után facebook üzenőfali bejegyzés formájában.

A nyeremény átadása, egy későbbi, előre egyeztetett időpontban történik. A nyertes vállalja a hivatalos díjátadón történő nyilvános szereplést 3. A játékban való részvétel feltételei: ● A Játékra való jelentkezésnek feltétele az időponttól függően 2000 Ft vagy 2900 Ft összegű pályafoglalási díj befizetése, minimum 1 óra időtartamra.

● A játékban 18 éven felüliek vehetnek részt.

4. A játék menete

A játék keretében a játékosnak pályát kell foglalnia a Makói Hagymatikum – Nyugi Bár & Bowling termébe. Ha 1 órára 1 pályát igénybe vesz, és 18. életévét betöltötte, akkor már jogosult a nyereményjátékban való részvételre. A játékot szabályosan, a Nyugi Bár & Bowling termében feltüntetett szabályok szerint kell játszani.

5. Nyertes, nyeremény:

5.1. A nyertesek kiválasztása:

A 2. pontban részletezett időtartam alatt a játékba bármikor be lehet kapcsolódni. 1 db nyertes lehet a játék időtartama alatt, aki 10-szer egymás után az összes bábut egyszerre leborítja, tehát 10 strike-ot dob közvetlen egymás után. Ezek után a kiszolgáló személyzet fogja ellenőrizni, a monitor adatai alapján, hogy valóban 10 strike történt-e egymás után, és a műszakvezető segítségével kamerával is ellenőrzik, hogy szabályos feltételek mellett történt-e a 10 strike.

Ha a Hagymatikum fürdő nyitvatartási idején túl, vagy olyan időpontban sikerül 10 egymás utáni strike-ot dobni amikor a műszakvezető, vagy más vezető beosztású nincs a helyszínen, akkor a következő naptári napon kerül sor a nyeremény hitelesítésére.

5.2. A nyeremény: Spanyol utazás 2 fő részére szállással és utazással

5.3. A játék vége: A játék visszavonásig tart, vagy az első 10-es strike sorozat legurításáig.

5.4. A nyeremények átadása: A helyszínen ellenőrizzük, hogy jogosult-e a nyeremény átvételére a játékos. A nyeremény átadása, egy későbbi, előre egyeztetett időpontban történik. A nyertes vállalja a hivatalos díjátadón történő nyilvános szereplést Az 5.2. pontban lévő nyeremény valamennyi költségét (pl. befizetendő adók) a játék Szervezője (Makói Gyógyfürdő Zrt.) viseli. A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben:

● egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta,

● vagy kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette,

5.4.1. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4.2. A nyeremény átadásának módjáról és a nyereményhez kapcsolódó további részletes információkról a nyertes és szervező külön e-mailben egyeztet.

5.4.3. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy helyettesítő nyereményre nem jogosult.

5.4.4. Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.5. A nyeremény átadásának végső határideje a Nyertes kiértesítésétől számított 60 naptári napon belül.

6. A nyereményjátékban nem vehetnek részt

6.1. Makói Gyógyfürdő Zrt. (Szervező és Adatkezelő), a PontIT Kft. cégek alkalmazottai, illetve ezen cégek alkalmazottainak a Ptk. 8:1. § értelmezése szerinti közeli hozzátartozói.

6.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult amennyiben:

● valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja.

● jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti.

 

7. Felelősség kizárás

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a nyeremény megállapítása során(vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a bowling technikai okokból időszakosan nem érhető el.

7.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major), technikai meghibásodás, vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

7.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Játékos a Regisztráció keretében folytatott adatszolgáltatás folyamán a Facebook személyes adatokat nem kezel.

9. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Makói Gyógyfürdő Zrt., mint Adatkezelő, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő PontIT Kft a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint Szervező marketingtevékenysége, reklámajánlatainak megküldése és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint a nyereményátadását szolgáló adatok – név, postai cím, telefonszám – kezelésében szinten a fent említett Adatkezelő és Adatfeldolgozó jár el.

További személyeknek a Makói Gyógyfürdő Zrt., illetve a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő PontIT Kft. ezen információkat nem adja tovább, s kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik. Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyertes szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

10. A játékosok a játékban történő részvételükkel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Makó, 2020. 02. 10.

Makói Gyógyfürdő Zrt.