Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve:MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zárt- körűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Gergely Gábor János (Igazgatóság elnöke)

Elérhetősége: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

info@hagymatikum.hu

Az adatkezelés célja: a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.r.) által előírt közfeladat ellátásával kapcsolatos adatkezelés, alap szabályban írt feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelés, egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott célok elérése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, közérdekű adatszolgáltatás.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogszabály által meghatározott kötelező idő.

érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mail cím, TAJ, adóazonosító, iskolai végzettséget igazoló okirat száma, számlaszám, személyi igazolvány száma, állampolgárság, nyelvismeret, BNO kód, vényazonosító.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

az EU GDPR 19. cikke szerinti értesítési kötelezettséghez való jog

az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6900 Makó, Makovecz tér 6. címre vagy elektronikusan a info@hagymatikum.hu címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.